Halfjaarbericht 2018

Inleiding

Voor u ligt het halfjaarbericht 2018. Jaarlijks rapporteert het college over de begrotingsuitvoering van het lopende jaar, zowel beleidsmatig als financieel. Op 15 maart van dit jaar vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de verkiezingen is een nieuw college geformeerd, dat op 8 juni is geïnstalleerd.

Dit halfjaarbericht 2018 is het laatste halfjaarbericht dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Met ingang van 2019 stapt het College over op een 4- en 8-maandsrapportage om de gemeenteraad tussentijds te informeren over de begrotingsuitvoering. De tussentijdse informatievoorziening wint hierdoor aan actualiteit.

Met de komst van het nieuwe college, zijn nieuwe politieke speerpunten benoemd. Deze speerpunten staan het coalitieakkoord Den Haag, Stad van Kansen en Ambities. Een nieuw college met nieuwe speerpunten maakt het noodzakelijk ook de begroting van het lopende jaar aan te passen. De belangrijkste aanpassing is dat een nieuwe programma-indeling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De voorliggende programma-indeling sluit aan op de verantwoordelijkheidsverdeling en de ambities van het nieuwe college. Daarnaast is het aantal programma’s afgenomen waardoor de structuur van de begroting helderder wordt. Met deze aanpassing ontstaat voor de gemeenteraad een heldere lijn in de begrotings- en verantwoordingsdocumenten in de komende jaren.

Met dit halfjaarbericht informeert het college de gemeenteraad over de prognose voor het jaarrekeningresultaat 2018. Deze is gebaseerd op recente inzichten en ontwikkelingen. Voor zover deze inzichten en ontwikkelingen betrekking hebben op de volgende jaren, treft u deze ook aan in de meerjarenbegroting 2019-2022. Het halfjaarbericht en de meerjarenbegroting dienen in samenhang te worden bezien.

Het verwachte resultaat voor 2018 bedraagt € 8 mln. nadelig. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 worden verwacht op het programma 7 Werk en Inkomen (€ 4,3 mln. voordeel), programma 8 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid (€ 9,6 mln. nadeel), programma 12 Mobiliteit (€ 3,7 mln. voordeel) en programma 16 Overhead (€ 7,6 mln. nadeel). Het betreft het verwachte jaarrekeningresultaat zonder aanvullende bijsturende maatregelen. Uiteraard stelt het college zich tot doel tekorten zoveel mogelijk te voorkomen. In het bijzonder wil het college u als lezer van het halfjaarbericht wijzen op de verwachte resultaten op de programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid en het overzicht Overhead.

Op het programma Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid wordt een tekort van € 9,6 mln. verwacht. Dit komt vooral door een tekort bij Jeugd. In de jaarrekening 2017 ontstond voor het eerst een tekort op Jeugd. In het coalitieakkoord zijn extra middelen aan dit programma toegevoegd. Voorts zijn maatregelen aangekondigd om het tekort meer inzichtelijk en beter beheersbaar te maken. De raad is inmiddels per brief geïnformeerd over de voorgenomen aanpak.

Het verwachte tekort op overhead is € 7,6 mln. Als het verwachte tekort nader onder de loep wordt genomen, zien we dat het tekort voor € 3,5 mln. betrekking heeft op bekende onderwerpen strategisch huisvestingsplan (€ 1,4 mln.) en de frictiekosten DIV/DIM (€ 2,1 mln.). De structurele component van het strategisch huisvestingsplan is in de begroting verwerkt. Voor de frictiekosten div/dim geldt dat de structurele component wordt meegenomen in het in de begroting aangekondigde plan om de taakstelling uit het coalitieakkoord op te lossen.

Het financieel beleid blijft solide. Het tekort op de bijstandsverlening, dat in vorige jaren bepalend was, is in deze begroting van dekking voorzien vanuit de algemene middelen. De gemeente is dus nog steeds meer geld aan de bijstandsverlening kwijt dan zij van het rijk ontvangt. Door gerichte maatregelen uit het coalitieakkoord moet dit verschil de komende jaren afnemen en uiteindelijk naar nihil tenderen.