Halfjaarbericht 2018

Begrotingswijzigingen 2018

bedragen x € 1.000

 Programma 1 Gemeenteraad

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Gemeenteraad

           1.699

          -74

              -

              -

            -

          -74

           1.625

Apparaatskosten Gemeenteraad

           3.064

           22

              -

              -

            -

           22

           3.086

Bestuursondersteuning Gemeenteraad

           2.264

           29

              -

              -

            -

           29

           2.293

Ombudsman

              670

           10

              -

              -

            -

           10

              680

Rekenkamer

              751

           37

              -

              -

            -

           37

              788

Antidiscriminatie Voorziening

              185

             3

              -

              -

            -

            3

              188

        8.633

        27

           -

           -

         -

        27

        8.660

bedragen x € 1.000

 Programma 2 College en bestuur

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

College van BenW

           5.332

       1.247

              -

              -

            -

      1.247

           6.579

Bestuurlijke samenwerking

           2.141

       1.492

              -

              -

            -

      1.492

           3.633

        7.473

    2.739

           -

           -

         -

    2.739

      10.212

bedragen x € 1.000

 Programma 3 Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Natuur- en milieu-educatie

           2.539

          -51

              -

              -

            -

          -51

           2.488

Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding)

           7.250

              -

              -

              -

            -

             -

           7.250

Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 

          -8.902

       2.342

          969

              -

            -

      1.373

          -7.529

Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit

           9.033

          -13

              -

              -

            -

          -13

           9.020

Duurzaamheid

           7.175

         -719

              -

          800

    -1.712

      1.793

           8.968

Energietransitie

                  -

       2.098

              -

              -

            -

      2.098

           2.098

      17.095

    3.657

       969

       800

  -1.712

    5.200

      22.295

bedragen x € 1.000

 Programma 4 Openbare orde en veiligheid

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Brandweer en rampenbestrijding

          41.424

          135

          571

              -

            -

        -436

          40.988

Bestrijding onveiligheid

          11.860

       2.795

          112

              -

            -

      2.683

          14.543

Strandveiligheid

              878

             5

              -

              -

            -

            5

              883

      54.162

    2.935

       683

           -

         -

    2.252

      56.414

bedragen x € 1.000

 Programma 5 Cultuur en Bibliotheek

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Cultuur

          44.600

          353

              -

              -

            -

         353

          44.953

Beeldende kunst

              437

            -6

              -

              -

            -

           -6

              431

Accommodaties voor kunstbeoefening

           5.718

          -40

         -557

              -

            -

         517

           6.235

Musea

          18.903

       1.103

           21

              -

            -

      1.082

          19.985

Archeologie

           1.211

             1

              -

              -

            -

            1

           1.212

Gemeente archief

           2.529

          437

              -

              -

            -

         437

           2.966

Monumentenzorg

                  -

       1.246

              -

              -

            -

      1.246

           1.246

Openbare bibliotheek 

          20.295

          439

              -

              -

            -

         439

          20.734

      93.693

    3.533

      -536

           -

         -

    4.069

      97.762

bedragen x € 1.000

 Programma 6 Onderwijs

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Onderwijshuisvesting

          39.642

       2.415

         -315

              -

            -

      2.730

          42.372

Leerlingenvervoer

           5.435

           29

              -

              -

            -

           29

           5.464

Leerlingzaken

           3.913

       2.005

       2.215

              -

            -

        -210

           3.703

Onderwijsachterstandenbeleid en taal

          16.392

     11.743

     10.427

              -

            -

      1.316

          17.708

Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)

           3.023

      -4.534

         -112

       3.400

     1.722

     -2.744

              279

Stedelijk onderwijsbeleid en projecten

          16.769

      -1.624

              -

              -

            -

     -1.624

          15.145

Kinderopvang

              879

          952

       1.466

              -

            -

        -515

              365

      86.052

   10.985

   13.681

    3.400

   1.722

   -1.018

      85.034

bedragen x € 1.000

 Programma 7 Werk en Inkomen

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Kredietfaciliteiten GKB

          -4.050

         -478

         -110

              -

            -

        -368

          -4.418

Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie

           1.585

          790

              -

              -

            -

         790

           2.375

Advies, informatie en sociaal juridische diensten

           5.545

          494

          293

              -

            -

         201

           5.746

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

          27.650

     45.750

      -1.670

              -

            -

    47.420

          75.070

Gemeentelijk minimabeleid

          51.161

         -329

         -753

              -

            -

         424

          51.585

Sociale werkvoorziening

           4.176

    -17.954

    -17.702

              -

            -

        -253

           3.923

Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie) (SZW)

          41.161

       4.430

              -

              -

            -

      4.430

          45.591

Participatievoorzieningen

           9.348

          759

           63

              -

            -

         696

          10.044

Werkgelegenheidsprojecten

          50.973

    -10.632

          520

          518

    -4.333

     -6.301

          44.672

Financiele hulpverlening

           2.231

          227

         -240

              -

            -

         467

           2.698

Schuldhulpverlening

          10.297

          790

           14

              -

            -

         776

          11.073

Bijzondere hulpverlening huisvesting

              166

          -54

              -

              -

            -

          -54

              112

     200.243

   23.792

  -19.585

       518

  -4.333

  48.228

     248.472

bedragen x € 1.000

 Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Overige baten en lasten

                20

           14

              -

              -

            -

           14

                34

Participatie en informele hulp

          36.408

      -6.373

              -

              -

            -

     -6.373

          30.035

Emancipatie

           1.229

           98

              -

              -

            -

           98

           1.327

Preventief Jeugdbeleid

          13.473

       1.354

          139

              -

            -

      1.215

          14.688

Zorg en Welzijn

           8.183

       5.974

              -

              -

            -

      5.974

          14.157

Eigenaar en participatie

             -711

           50

       1.358

              -

            -

     -1.308

          -2.019

Sociale wijkteams

           2.727

         -969

              -

              -

            -

        -969

           1.758

Jeugdteams

          13.505

         -363

              -

              -

            -

        -363

          13.142

Beheer en exploitatie CJG

              192

         -134

              -

              -

            -

        -134

                58

Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten

           9.556

         -247

              -

              -

            -

        -247

           9.309

Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten

          13.570

       1.289

              -

              -

            -

      1.289

          14.859

Vervoer taxibus

           8.431

       1.579

              -

              -

            -

      1.579

          10.010

Maatwerkarrangement ZIN

          76.504

       8.735

          183

              -

     2.150

      6.402

          82.906

Eigen bijdragen WMO

          -9.586

       1.968

       1.930

              -

            -

           38

          -9.548

Maatwerkarrangementen PGB

          13.454

      -3.719

              -

              -

            -

     -3.719

           9.735

PGB Jeugdhulp

           5.134

          -82

              -

              -

            -

          -82

           5.052

Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

          77.552

     11.315

              -

              -

            -

    11.315

          88.867

Zorg en opvang

               -93

         -384

           18

              -

            -

        -402

             -495

Beschermd wonen en GGZ (ZIN)

          87.724

      -2.482

          -12

              -

            -

     -2.470

          85.254

Gemeenschappelijke Regeling GGD

                  -

     11.957

     15.308

              -

            -

     -3.351

          -3.351

Huiselijk geweld

          13.800

          501

          -39

              -

            -

         540

          14.340

Maatschappelijke opvang

          19.568

         -470

              -

              -

            -

        -470

          19.098

Gemeenschappelijke Regeling VT

                  -

       8.491

     10.791

              -

            -

     -2.300

          -2.300

Kinderbescherming

          14.123

       1.074

              -

              -

            -

      1.074

          15.197

Geëscaleerde zorg 18-

          13.494

          581

              -

              -

            -

         581

          14.075

Ambulancevervoer

              311

         -109

       1.266

              -

            -

     -1.375

          -1.064

Openbare gezondheidszorg

          14.187

    -17.157

    -10.746

              -

            -

     -6.411

           7.776

Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) (volksgezondheid)

                  -

              -

              -

              -

            -

             -

                  -

Jeugdgezondheidszorg

          15.396

       1.601

          756

              -

            -

         845

          16.241

Lokale Taken GGD Haaglanden

                  -

       5.940

       2.299

              -

            -

      3.641

           3.641

     448.150

   30.033

   23.251

           -

   2.150

    4.632

     452.782

bedragen x € 1.000

 Programma 9 Buitenruimte

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Algemene baten en lasten

              199

              -

              -

              -

            -

             -

              199

Toezicht en handhaving Buitenruimte

          13.890

       3.337

              -

              -

            -

      3.337

          17.227

Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)

          75.253

      -8.572

          -18

              -

     1.660

   -10.214

          65.039

Groei aandeel openbaar vervoer (Buitenruimte)

                22

              -

              -

              -

            -

             -

                22

Inrichting en onderhoud buitenruimte (econ havens en waterwegen)

           8.678

       2.855

              -

              -

            -

      2.855

          11.533

Dienstverlening bedrijven en ondernemers

             -217

         -168

           24

              -

            -

        -192

             -409

Openbaar groen en openlucht recreatie

           9.781

      -4.032

           18

              -

            -

     -4.050

           5.732

Riolering en waterzuivering

          -3.629

          364

          314

              -

            -

           50

          -3.579

Ongediertebestrijding 

              303

           11

              -

              -

            -

           11

              314

Begraafplaatsen

             -379

           82

              -

              -

            -

           82

             -297

     103.901

   -6.123

       338

           -

   1.660

   -8.121

      95.780

bedragen x € 1.000

 Programma 10 Sport

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Sportbeleid en activering

          13.754

      -1.926

         -107

              -

    -1.224

        -595

          13.159

Sport- en spelaccommodaties (OCW)

          26.239

       4.315

          775

              -

            -

      3.540

          29.779

      39.993

    2.389

       668

           -

  -1.224

    2.945

      42.938

bedragen x € 1.000

 Programma 11 Economie

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Economische ontwikkeling en structuurversterking

          16.381

           47

       4.418

       2.837

    -2.257

         723

          17.104

Regionale bedrijfschappen

               -44

          127

           90

              -

            -

           37

                 -7

Huisvesting werkmilieus en bedrijfsterreinen (MKB)

              110

       2.451

          130

              -

        980

      1.341

           1.451

Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie)

                  -

       3.200

              -

              -

        500

      2.700

           2.700

Dienstverlening, bedrijven en mkb

               -26

       4.401

              -

              -

            -

      4.401

           4.375

Promotie, toerisme en marketing

          29.098

      -8.653

       1.072

              -

        905

   -10.629

          18.469

      45.520

    1.573

    5.709

    2.837

     128

   -1.427

      44.093

bedragen x € 1.000

 Programma 12 Mobiliteit

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Parkeerbelasting (opbrengsten)

         -47.973

              -

       3.000

              -

            -

     -3.000

         -50.973

Parkeerbelasting (perceptielasten)

             -202

          897

          181

              -

            -

         716

              514

Parkeerbelasting (handhaving)

           8.161

      -3.752

              -

              -

            -

     -3.752

           4.409

Inrichting verkeer

          51.911

    -26.341

          742

              -

    -1.203

   -25.880

          26.031

Parkeren

          23.050

         -949

          -13

              -

            -

        -936

          22.114

Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

           3.379

         -803

          172

              -

            -

        -975

           2.404

      38.326

  -30.948

    4.082

           -

  -1.203

 -33.827

        4.499

bedragen x € 1.000

 Programma 13 Stadsontwikkeling en wonen

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

De Kust Gezond

                  -

           10

              -

              -

            -

           10

                10

Beheer bedrijfspanden

          -1.782

          100

      -2.125

       2.341

     1.456

      3.110

           1.328

Bestemmingsplannen

           2.940

         -136

              -

              -

            -

        -136

           2.804

Bouwgrondexploitaties

             -124

     24.415

     22.465

       6.632

     8.804

        -222

             -346

Kernregistraties

           3.450

       1.309

          -22

              -

            -

      1.331

           4.781

Wonen en bouwen

           9.835

      -3.894

           45

          203

     3.497

     -7.233

           2.602

Stadsvernieuwing

          34.511

       1.089

     19.403

       1.759

     2.362

   -18.918

          15.593

Omgevingsvergunningen

           2.876

       4.580

     11.537

              -

            -

     -6.957

          -4.081

Toezicht en handhaving wonen

           4.997

          275

              -

              -

        108

         167

           5.164

      56.702

   27.747

   51.303

   10.935

 16.227

 -28.848

      27.855

bedragen x € 1.000

 Programma 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Burgerzaken

          13.948

       1.069

          144

              -

            -

         925

          14.873

Baten secretarieleges

          -6.533

          125

          422

              -

            -

        -297

          -6.830

Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid

              538

             0

              -

              -

            -

            0

              538

Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte

           6.945

          822

              -

              -

            -

         822

           7.767

Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

              918

          580

              -

              -

            -

         580

           1.498

Volwasseneneducatie (inburgering)

              920

            -2

              -

              -

            -

           -2

              918

Media

           1.598

              -

              -

              -

            -

             -

           1.598

Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

          23.013

       1.079

              -

              -

            -

      1.079

          24.092

Integratie en Burgerschap

           4.981

       1.022

              -

              -

            -

      1.022

           6.003

Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

              386

       1.245

              -

              -

            -

      1.245

           1.631

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

          10.599

          845

              -

              -

            -

         845

          11.444

Stadsdeelbudget Wijkaanpak

           5.160

          743

              -

              -

            -

         743

           5.903

Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers

          25.630

      -1.435

           19

              -

            -

     -1.454

          24.176

Inburgering

                  4

              -

          151

              -

            -

        -151

             -147

Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid

              580

          346

              -

              -

            -

         346

              926

Stadsdeelbudget Milieubeheer

           1.058

          690

              -

              -

            -

         690

           1.748

      89.746

    7.128

       736

           -

         -

    6.392

      96.138

bedragen x € 1.000

 Programma 15 Financiën

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Niet-overhead directeur GAD

                  -

       2.000

              -

              -

            -

      2.000

           2.000

Erfpacht

         -14.457

          502

         -850

              -

            -

      1.352

         -13.105

Treasury

         -24.938

      -5.440

       7.149

     38.354

   30.276

     -4.510

         -29.448

Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

           3.007

          -12

              -

              -

            -

          -12

           2.995

Onroerende zaakbelasting woningen

         -27.570

         -155

          362

              -

            -

        -516

         -28.086

Onroerende zaakbelasting niet-woningen

         -53.818

             4

       1.085

              -

            -

     -1.081

         -54.899

Belastingen overig

         -18.041

          -51

              -

              -

            -

          -51

         -18.092

Algemene uitkering

    -1.194.169

              -

     44.371

              -

            -

   -44.371

    -1.238.540

Trend en overige gemeentebrede reserveringen

       -152.313

      -2.965

              -

     30.616

     7.738

    19.913

       -132.400

Algemene reserves

          -3.983

              -

              -

     14.374

   30.935

   -16.561

         -20.544

Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen

          10.011

    -10.011

              -

              -

            -

   -10.011

                  0

Interne / Externe leveringen

                  -

          596

          596

              -

            -

             -

                  -

Dienstverlening primair proces

          -3.873

          283

      -1.701

              -

            -

      1.984

          -1.890

Reclame-opbrengsten

          -2.774

            -1

              -

              -

            -

           -1

          -2.775

Compensatieregeling startende ondernemers

              450

              -

              -

              -

            -

             -

              450

Toeristenbelasting

          -6.895

             6

       1.034

              -

            -

     -1.028

          -7.923

Kwijtschelding belastingen

              150

              -

              -

              -

            -

             -

              150

Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

               -40

              -

              -

              -

            -

             -

               -40

Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

             -453

              -

              -

              -

            -

             -

             -453

 -1.489.705

  -15.244

   52.045

   83.344

 68.949

 -52.894

 -1.542.599

bedragen x € 1.000

 Programma 16 Overhead

Activiteit 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Lasten 

 Baten 

 Dotaties 

 Onttrek-
kingen 

 Saldo 

 Saldo
actuele
begroting 

Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken

          29.538

       4.294

              -

              -

            -

      4.294

          33.832

Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering)

          45.796

       7.346

          635

              -

            -

      6.711

          52.507

Management en ondersteuning primair proces

        124.681

     44.943

       6.299

              -

            -

    38.644

        163.325

     200.015

   56.584

    6.934

           -

         -

  49.649

     249.665