Halfjaarbericht 2018

Liquiditeitsprognose

Uitgangspunt voor de raming van de liquiditeitsprognose is de meerjarenraming van de totale begroting, vertaald naar inkomsten en uitgaven en in het bijzonder de ontwikkelingen op grote projecten en investeringen (MIP). De gemeente heeft als doel, voor zowel de inkomsten als de uitgaven, een gemiddeld betrouwbaarheidspercentage van ruim boven de 90% te behalen. Over zowel het eerste kwartaal als het tweede kwartaal van 2018 kwam dit percentage zowel voor de inkomsten als de uitgaven zelfs ruim boven de 95%. De gemeente blijft streven naar een verdere optimalisatie van de liquiditeitsplanning (kort en lang), door middel van verdere automatisering van de informatievoorziening (onder andere op het vlak van interne verrekeningen).

In het eerste halfjaar van 2018 had de gemeente een liquiditeitstekort. Dit tekort werd onder andere veroorzaakt door de betaling van rente en aflossing van opgenomen langlopende leningen, reguliere investeringen en grote investeringsprojecten. Vooral het tempo waarin de investeringen worden uitgevoerd heeft grote invloed op de financieringsbehoefte. Afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde inkomsten en uitgaven en de renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt is deze financieringsbehoefte ingevuld met kortlopende- (rekening-courantkrediet, kasgeld) en langlopende leningen (fixe, lineair, annuïtair). Door de zeer lage rente werd het liquiditeitstekort in de eerste helft van 2018, met inachtneming van de kasgeldlimiet (voor 2018 € 198 mln.), kort gefinancierd. Hierdoor kon de gemeente maximaal profiteren van de (nog altijd) zeer lage korte rente.

In juni 2017 is Den Haag toegetreden tot de verkopende aandeelhouders van de Enecoaandeelhouders.  Als gevolg van een mogelijke verkoop in 2019 is niet zoals gebruikelijk een 20 jarige lineaire lening aangetrokken voor de financiering van de gerealiseerde investeringen in 2017, maar is in juni 2018 een lening van € 225 mln. aangetrokken met een looptijd van 1 jaar en 5 maanden tegen minus 0,31%. Door het aantrekken van deze lening voldoet de gemeente weer tot ver in 2019 aan de kasgeldlimiet. In afwachting van een mogelijke verkoop zal in 2019 worden bekeken of er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden voor de lange financieringsbehoefte.  

De genoemde lening is verwerkt in onderstaande grafiek.