Halfjaarbericht 2018

Voortgang reserves

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Toegekende (gem) revolverende investeringsmiddelen

Project

        6.000

                -

        6.000

        1.000

           500

        6.500

     6.000

            -

     6.000

     1.000

        500

     6.500

Het programma heeft in 2018 geen onttrekkingen groter dan € 2,5 mln.

Onderwijs

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

Project

        8.993

                -

        8.993

        3.400

        4.429

        7.964

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

Project

        8.970

                -

        8.970

               -

        1.993

        6.977

    17.963

            -

    17.963

     3.400

     6.422

    14.941

De gemeente heeft uit de reserve Duurzame huisvesting onderwijs een bedrag van € 1,9 mln. laten vrijvallen in de ruimte ter dekking van het coalitieakkoord. De begrote dotatie is verhoogd tot een bedrag van ten hoogste € 3,4 mln.

Werk en inkomen

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

Project

      17.797

                -

      17.797

        1.378

        3.750

      15.425

    17.797

            -

    17.797

     1.378

     3.750

    15.425

De aanwending reserve werkgelegenheidsprojecten is bestemd voor de kosten Taskforce Jeugd en STiP (apparaat, subsidies en opleiding). De prognose voor 2018 blijft gehandhaafd op de begroting2018.

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve Zorg Innovatiefonds

Project

        5.000

                -

        5.000

               -

        1.250

        3.750

Reserve Decentralisatie WMO

Project

        2.800

                -

        2.800

               -

        2.800

               -

     7.800

            -

     7.800

            -

     4.050

     3.750

Buitenruimte

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Bestemmingsreserve Werk met Werk

Project

        3.804

                -

        3.804

               -

        2.260

        1.544

     3.804

            -

     3.804

            -

     2.260

     1.544

Het programma heeft in 2018 geen onttrekkingen groter dan € 2,5 mln.

Sport

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve Olympisch fonds

Project

        4.196

                -

        4.196

               -

        2.116

        2.080

     4.196

            -

     4.196

            -

     2.116

     2.080

Het college heeft uit de reserve Olympisch Fonds een bedrag vrij laten vallen van € 0,409 mln. ter dekking van ambities het coalitieakkoord. De begrote onttrekking is verhoogd tot een bedrag van € 2,1 mln.

Economie

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve Overcommittering D2

Project

        3.531

                -

        3.531

        2.837

             50

        6.318

Reserve Fonds Economische Structuurversterking

Project

        8.494

                -

        8.494

               -

        5.694

        2.800

Reserve World Forum Convention Center

Project

        1.808

                -

        1.808

               -

        1.808

               -

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

Project

        3.039

                -

        3.039

               -

        1.815

        1.224

Toegekende (gem) revolverende investeringsmiddelen

Project

        4.100

                -

        4.100

               -

        1.400

        2.700

    20.972

            -

    20.972

     2.837

    10.767

    13.042

Mobiliteit

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve Parkeren

Project

        4.514

                -

        4.514

             45

        1.203

        3.356

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Verkeer

Project

        2.704

                -

        2.704

               -

        2.694

             10

     7.218

            -

     7.218

         45

     3.897

     3.366

Stedelijke Ontwikkeling
De beschikbare middelen zijn bestemd voor de ontbrekende schakels in het sterfietsroutenetwerk en voor de uitvoering van projecten uit het Straten, Wegen, Lanen programma. De reserve zal naar verwachting in 2018 volledig worden besteed.

Stadsontwikkeling en wonen

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

Project

        1.837

                -

        1.837

        2.341

        2.544

        1.634

Reserve Grondbedrijf

RGB

      64.378

         3.226

      67.604

        4.635

      12.283

      59.956

Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

Project

        5.300

                -

        5.300

        1.097

              1

        6.396

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontw en Wonen

Project

      30.298

                -

      30.298

        4.399

      14.329

      20.368

Reserve Stadsvernieuwing

Project

        2.410

                -

        2.410

               -

        2.410

               -

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

Project

        2.732

                -

        2.732

           459

           443

        2.748

Reserve The Hague World Forum

Project

        6.908

                -

        6.908

               -

        3.008

        3.900

  113.863

      3.226

  117.089

    12.931

    35.018

    95.002

De grootste ontwikkelingen hebben betrekking op een tweetal reserves:

-   Reserve Grondbedrijf. In de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2018 zijn de ontwikkelingen op grondexploitaties nader toegelicht, hierbij komen ook de ontwikkelingen op de Reserve Grondbedrijf aan bod
-   Reserve Stedelijke Ontwikkeling. De toevoeging van middelen komt vooral door de herijking van projectreserves, waarbij vrijgevallen middelen aan de reserve zijn toegevoegd (voor meer informatie, zie toelichting op begrotingswijzigingen bij het raadsvoorstel bij halfjaarbericht).

De onttrekkingen uit de reserve hebben vooral betrekking op de herinrichting van het Hobbemaplein en Plein 1813, de aanleg fietsenkelder Kijkduin en het verplaatsen van dekking naar begrotingsprogramma Duurzaamheid wegens de nieuwe programma-indeling. Eindejaar 2018 resteert ca. € 20 mln. in de reserve voor projecten. De middelen worden vooral in 2019 ingezet. In de begroting 2019-2022 is deze inzet nader toegelicht.

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Bestemmingreserve verkiezingen

Egalisatie

        1.800

        -1.400

           400

               -

               -

           400

     1.800

     -1.400

        400

            -

            -

        400

Het programma kent geen projectreserves of onttrekkingen groter dan € 2,5 mln.

Financiën

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Algemene reserve

Algemeen

      70.329

        -4.078

      66.251

               -

      11.500

      54.751

Reserve Financiering

Egalisatie

        5.500

                -

        5.500

               -

        5.500

               -

Reserve Activafinanciering

Activa

     190.713

                -

     190.713

      62.227

      37.340

     215.600

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

Expl

        5.500

           -998

        4.502

        4.502

Reserve Onderhoud Vastgoed

Expl

        4.579

            -79

        4.500

        1.631

        2.869

Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

Bedrv

        8.430

        -8.013

           417

               -

           417

               -

Programmareserve 2 - College en Bestuur

Progr

              1

            999

        1.000

        1.000

               -

Programmareserve 3 - Wijkaanpak en Dienstverlening

Progr

           600

         1.400

        2.000

               -

        2.000

               -

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

Progr

               -

            330

           330

           330

               -

Programmareserve 5 - Cultuur, Biblioth en Monumentenz

Progr

           256

           -507

          -251

           240

            -11

               -

Programmareserve 6 - Onderwijs

Progr

        2.500

            515

        3.015

               -

        3.015

               -

Programmareserve 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid 

Progr

        1.841

           -463

        1.378

        1.378

               -

Programmareserve 8 - Zorg en Welzijn

Progr

        4.150

           -609

        3.541

        3.541

               -

Programmareserve 9 - Jeugd

Progr

        1.650

      -14.914

     -13.264

      14.000

           736

               -

Programmareserve 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Progr

        1.164

         2.131

        3.295

        3.295

               -

Programmareserve 11 - Economie, Int Stad en Binnenstad

Progr

               -

         2.081

        2.081

        2.081

               -

Programmareserve 12 - Sport

Progr

               -

           -224

          -224

               -

          -224

               -

Programmareserve 13 - Verkeer en Milieu

Progr

           135

         2.865

        3.000

               -

        3.000

               -

Programmareserve 14 - Wonen en duurzaamheid

Progr

             12

            551

           563

               -

           563

               -

Programmareserve 15 - Stadsontwikkeling

Progr

               -

           -217

          -217

               -

          -217

               -

Programmareserve 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

Progr

           200

            683

           883

               -

           883

               -

Programmareserve 2 - College en Bestuur

Progr

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 3 - Wijkaanpak en Dienstverlening

Progr

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

Progr

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

Progr

               -

               -

            -11

            -11

Programmareserve 6 - Onderwijs

Progr

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen 

Progr

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 8 - Zorg, Welz, Jeugd en Volksgez

Progr

               -

               -

           586

           586

Programmareserve 9 - Buitenruimte

Progr

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 10 - Sport

Progr

               -

               -

          -224

          -224

Programmareserve 11 - Economie

Progr

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 12 - Mobiliteit

Progr

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Progr

               -

               -

          -217

          -217

Programmareserve 14 - Stadsd, Integr en Dienstverlening

Progr

               -

               -

               -

               -

Reserve Grote Projecten

Project

      37.328

            800

      38.128

      11.709

        9.718

      40.119

Reserve Co-financiering

Project

        5.448

                -

        5.448

           800

        1.293

        4.955

Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018

Overig

      57.336

                -

      57.336

      70.992

     128.328

               -

Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019

Overig

                -

               -

        3.245

        2.485

           760

Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020

Overig

      56.275

                -

      56.275

        1.069

      37.549

      19.795

Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021

Overig

      45.058

                -

      45.058

               -

      36.130

        8.928

Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022

Overig

               -

               -

        2.156

               -

        2.156

Reserve Herfaseringen

Overig

               -

               -

      21.215

        8.410

      12.805

Reserve Herstructurering reserves

Overig

      14.705

                -

      14.705

        3.467

      14.089

        4.083

Reserve Internationaal & Werving

Project

        4.190

                -

        4.190

               -

        2.348

        1.842

Reserve Statushouders

Project

        5.863

                -

        5.863

           200

        5.919

           144

Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

Overig

      16.344

                -

      16.344

           268

        1.837

      14.775

  540.107

   -17.747

  522.360

  191.723

  325.864

  388.219

Reserve Grote projecten
Aan de reserve Grote projecten is in 2018 € 8,6 mln. toegevoegd voor het Spuikwartier (onderdeel van het oorspronkelijk budget van € 177,4 mln.), € 2,2 mln. voor The Hague World Forum en € 0,9 mln. voor Scheveningen Haven.
Uit de reserve wordt € 9,7 mln. onttrokken voor met name het Haags Investeringsfonds (€ 5,3 mln.), Rotterdamsebaan (€ 1,1 mln.), Internationale Zone € 1,3 mln. De bestedingen vinden plaats in andere programma’s. Voor de dekking van de bouwrente over de investeringen van het Spuikwartier is € 1,1 mln. onttrokken.

Reserve Statushouders
Uit de reserve wordt € 5,9 mln. onttrokken voor de begeleiding en ondersteuning van statushouders. De bestedingen vinden plaats in andere programma’s.

Reserve allocatie incidentele middelen begroting 2019 - 2022
Indien er bij de begrotingsvoorbereiding incidentele middelen beschikbaar zijn door bijvoorbeeld de resultaten op de jaarrekening of extra inkomsten, dan worden deze in de begroting ingezet voor nieuwe meerjarige doelen. Om de incidentele middelen over meerdere jaren uit te kunnen geven, worden ze toegevoegd aan een reserve en in de volgende jaren hier weer aan onttrokken. Ook voor de meerjarenbegroting 2019-2022 is hiervoor een reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) gevormd. In voorgaande jaren bestond deze reserve uit twee onderdelen, namelijk met middelen uit het budgettaire kader en herfaseringen op de uitvoering van projecten. Voor de inzichtelijkheid is voor de herfaseringen een aparte reserve ingesteld.

De dotaties aan en onttrekkingen uit de reserve zijn een uitkomst van het coalitieakkoord 2018 – 2022 Den Haag, Stad van Kansen en Ambities en zijn als volgt:

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Budgettair kader

Voorjaarsnota 2018

5.376

2.040

Overige financiële ontwikkelingen

4.600

162.239

2.125

2.125

2.125

Ruimte Coalitieakkoord

16.700

14.200

2.700

2.700

2.350

Intensiveringen

-24.550

-55.990

-71.190

-34.750

-32.800

Jaarschijf effecten Coalitieakkoord

30

-13.239

3.227

7.840

2.142

Gespecificeerd naar dotaties en onttrekkingen

Dotaties

2.156

124.363

3.227

7.840

2.142

Onttrekkingen

15.113

66.365

29.925

28.325

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de intensiveringen die uit de reserve allocatie zijn onttrokken en verantwoord op de betreffende beleidsprogramma’s. De bedragen bij programma 15 zijn toegevoegd aan de gemeentebrede projectreserves Grote Projecten en Internationaal & Werving en aan de programmareserve Jeugd.

bedragen x € 1.000

Intensiveren

Pr

2018

2019

2020

2021

2022

Doorzetten subsidies vervuilde auto's en brommers inruilen

3

-300

-300

-300

-300

Veiligheidsprioriteiten

4

-1.000

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

Popmuseum RockArt naar Den Haag halen

5

-500

Voortzetting financiering diverse cultuurinstellingen

5

-840

-840

Heropening bibliotheek Bouwlust

5

-500

Projectgeld Ambitie Haags leranenopleiding

6

-500

Aanpak laaggeletterdheid

6

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Opvang Rijksbezuiniging Onderwijsachterstandenbeleid

6

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

BUIG

7

-5.000

-5.000

-5.000

-3.000

WSW subsidie

7

-2.300

-1.700

-1.100

-500

Frictiekosten Haeghe Groep

7

-1.000

-1.000

Jeugd : meer maatregelen in de sfeer van preventie

8

-6.000

-6.000

-4.000

Extra aandacht bestrijden eenzaamheid

8

-500

-500

-500

-500

Extra (straat)bomen en groen

9

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Kaayenstein fase 2

9

-1.000

-3.000

-6.000

WK zeilen

10

-3.000

Economiefonds

11

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Humanity House

11

-200

-200

Verkeersveiligheid

12

-3.500

-3.500

-3.500

Exploitatie strategisch vastgoed

13

-2.350

-2.350

-2.350

-2.350

Onderzoek/mogelijkheden Doublet- en Geleenstraat

13

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw

13

-15.000

-15.000

Wervingsfonds

15

-2.000

Toevoeging programmareserve Jeugd

15

-14.000

Herhuisvesten Koninklijke Bibibliotheek

15

-15.000

Realiseren duurzame en betaalbare warmte

15

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-24.550

-55.990

-71.190

-34.750

-32.800

Herfaseringen
Bij het plannen en realiseren van projecten is de gemeente afhankelijk van diverse factoren. Hierdoor is de uitvoering van een aantal projecten vertraagd maar zijn er ook een aantal projecten versneld. Voor het opvangen van deze verschuivingen is een aparte reserve ingesteld.
Onderstaand een voorbeeld van de verwerking van een herfasering:
In de praktijk kan blijken dat een project niet uitgevoerd kan worden in het jaar waarin dat oorspronkelijk begroot is. Voor de gemeente blijft het project belangrijk. In dat geval dient de uitvoering van het project en de bijbehorende financiële middelen opnieuw begroot te worden. Dit wordt herfaseren genoemd. Om de herfasering van de financiële middelen mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een herfaseringsreserve. Deze werkt als volgt:
De gemeente heeft in 2018 lasten geraamd voor de uitvoering van een project. De uitvoering van dit project wordt met een jaar vertraagd naar 2019. In 2019 zijn geen lasten geraamd. Om de geraamde lasten in 2018 over te hevelen naar 2019 worden deze in 2018 verlaagd en toegevoegd aan de reserve Herfaseringen. In 2019 worden de lasten verhoogd en onttrokken uit de reserve. Deze reserve biedt de gemeenteraad inzicht in welke projecten later worden uitgevoerd en wat daar de financiële gevolgen van zijn.

De meerjarige dotaties en onttrekking aan de reserve zijn als volgt:

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Dotaties

21.215

8.090

3.860

860

600

Onttrekkingen

8.410

13.215

2.250

6.750

4.000

-12.805

5.125

-1.610

5.890

3.400

bedragen x € 1.000

Onderwerpen

Pr

2018

2019

2020

2021

2022

Wachtgeldvoorziening Wethouders

2

780

-260

-260

-260

Voorschot Liquidatie Haaglanden

2

-1.000

1.000

Budget Kinderopvang (SAM)

7

800

-200

-200

-200

-200

Matchen apparaatslasten (SAM)

7

1.600

-400

-400

-400

-400

Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin

8

230

-230

Jeugd

8

5.000

-2.000

-3.000

Museumkwartier

9

-425

425

Winkelgebied Betje Wolfstraat

9

-1.350

1.350

Leeghwaterplein, herinrichten t.b.v. versterken campusmilieu

9

-300

300

Herinirchting Jan Luykenlaan

9

-450

450

Vervangen populieren

9

-2.400

2.400

Kleinschalige bedrijfsruimte (ESB)

11

-2.400

1.000

1.400

HSD -Campus

11

-1.200

1.200

Research Lab (OKI)

11

-750

500

250

UVP Verkeersveiligheid

12

-520

520

Projecten Straten/Wegen/Lanen

12

-900

900

Kruispunt Wassenaarseweg/Alkemadelaan

12

-810

810

Fietsprojecten

12

-900

900

Parkeerplaatsen Vroondaal Madestein

12

-400

400

Samenvoegen BR Stedelijke Ontwikkeling

13

-340

340

Binckhorst/Trekvlietzone

13

-620

620

Bernhardviaduct/Rivierenbuurt Zuid

13

-1.500

1.500

Loevesteinlaan

13

-200

200

Erasmusveld

13

-750

750

Goedzetten kapitaallasten in jaarschijven

15

-4.000

-5.000

1.000

4.000

4.000

-12.805

5.125

-1.610

5.890

3.400

Overhead

bedragen x € 1.000

Soort

Eindsaldo

Resultaat

Beginsaldo

Begroting 2018

Eindsaldo

Reserve

reserve

2017

bestemming

2018

Dot.

Onttr.

2018

Reserve basiswerkplekken

Egalisatie

        1.082

        1.082

               -

           900

           182

     1.082

            -

     1.082

            -

        900

        182

Het programma kent geen projectreserves of onttrekkingen groter dan € 2,5 mln.