Halfjaarbericht 2018

Financiële prognose

bedragen x € 1.000

Prognose 2018 per programma

 Subtotaal 

Totaal

1 Gemeenteraad

       392

 V 

2 College & Bestuur

           -

 V 

3 Duurzaamheid en Energietransitie

       252

 V 

4 Openbare orde en Veiligeid

       250

 N 

5 Cultuur en bibliotheek

       240

 N 

6 Onderwijs

       970

 V 

Leerlingenvervoer

    100

 V 

Stedelijke onderwijs en projecten

    400

 V 

Kinderopvang

    470

 V 

7 Werk en Inkomen

    4.342

 V 

Bijstandsverleningen en inkomensvoorzieningen 

 8.394

 V 

Sociale werkvoorziening

 2.480

 N 

Gemeentelijk minimabeleid

 1.070

 N 

Overig

    502

 N 

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

    9.565

 N 

Participatie, zorg en welzijn 

 1.300

 V 

WMO voorzieningen

 5.600

 N 

Beschermd wonen

 3.600

 V 

Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams

    250

 N 

Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18-

 5.750

 N 

Kinderbescherming inclusief Veilig thuis

 2.200

 N 

Vastgoed

    665

 N 

9 Buitenruimte

       542

 V 

10 Sport

       400

 N 

11 Economie

       300

 N 

12 Mobiliteit

    3.674

 V 

Parkeerbelasting

 5.819

 V 

Vervanging kaartlezers

 1.641

 N 

Overig

    504

 N 

13 Stadsontwikkeling en Wonen

       300

 N 

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

    1.794

 N 

Burgerzaken

    600

 N 

Verkiezingen

 1.400

 N 

Overig

    206

 V 

15 Financiën

    2.262

 V 

Post onvoorzien

    778

 V 

Rentevoordelen

 1.112

 V 

Overig

    372

 V 

16 Overhead

    7.633

 N 

Ondersteuning bestuur en concernstaken

 1.000

 N 

Ondersteuning ambtelijke organisatie

 4.014

 N 

Management en ondersteuning primair proces

 2.619

 N 

Totaal prognose 2018

  8.048

 N