Halfjaarbericht 2018

Klachten

Een klacht is een uiting van ongenoegen van burgers en ondernemers over het handelen of de dienstverlening door of namens de gemeente in een bepaalde aangelegenheid. Het klachtrecht is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Een formele klacht kan uitsluitend schriftelijk ingediend worden. Bij de behandeling van een klacht wordt beoordeeld of de gemeente zich behoorlijk gedragen heeft tegenover de klager of dat er iets heeft gemankeerd aan de dienstverlening. Een gegronde klacht kan aanleiding zijn om de dienstverlening of de interne processen aan te passen.
De klacht wordt bij de gemeente Den Haag sinds 1 januari 2013 getoetst aan de zogenaamde behoorlijkheidsnormen.
Dit zijn door de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsmannen geformuleerde kernwaarden (normen) van behoorlijk overheidsoptreden: Open en duidelijk, Respectvol, Betrokken en oplossingsgericht en Eerlijk en betrouwbaar. Deze behoorlijkheidsnormen zijn onderverdeeld in 22 klachtelementen. Op basis van deze klachtelementen wordt de geschonden behoorlijkheidsnorm bepaald. In tabel 7 vindt u hiervan een overzicht.

Niet iedere klacht is ook een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Voorbeeld: wanneer een bewoner of ondernemer 'klaagt' over bijvoorbeeld het niet (gescheiden) inzamelen van huishoudelijk afval, gebrekkig onderhoud van de openbare ruimte of over weesfietsen, wordt zo'n klacht als 'melding' gezien. Typerend voor een melding is dat deze de openbare ruimte betreft en in principe binnen enkele werkdagen kan worden opgelost. Een derde melding over eenzelfde gebeurtenis wordt overigens wel als een klacht aangemerkt

Kerncijfers 1e half jaar 2018

•   Totaal aantal ontvangen klachten:1.251 (2017: 1.458).
•   82% van de klachten is ontvangen door de diensten: DPZ 526 (42%), SZW 324 (26%),

DSB 174 (14%).
De resterende 18% van de klachten werd ontvangen door de overige diensten.

•   Gemiddeld afgehandeld binnen de wettelijke termijn: 83% (2017: 80%).
•   (Deels) gegronde klachten: 68% (2017: 51%).
•   Geschonden behoorlijkheidsnormen: Eerlijk en betrouwbaar 48%,Open en duidelijk: 25%, Betrokken en oplossingsgericht: 21% en Respectvol: 6%.
•   61% van de klachten is informeel afgehandeld (2017: 66%).

Totaal aantal ontvangen en afgehandelde klachten
In de eerste helft van 2018 werden in totaal 1.251 klachten ontvangen en resteerde er een voorraad van 149 klachten van het voorgaande jaar. Het aantal ontvangen klachten ligt 15% lager dan in het eerste halfjaar van 2017 (1.458).
Van de in totaal 1.137 afgehandelde klachten zijn er 668 klachten beoordeeld op al dan niet gegrondheid. Hiervan bleken 458 klachten (deels) gegrond en 210 klachten ongegrond. De overige 468 reacties betroffen veelal meldingen, klachten die ter behandeling zijn doorgestuurd naar andere diensten en organisaties en klachten die niet-ontvankelijk waren.

Ontvangen en afgehandelde klachten per dienst
De meeste klachten (82%) werden afgehandeld door de DPZ, SZW en DSB. Dit zijn diensten die de frontoffice van de gemeente vormen en dus veel contacten hebben met bewoners en ondernemers.
De klachten voor HGR worden in 2018 nog afzonderlijk, dus niet bij SZW, in beeld gebracht omdat deze niet worden geregistreerd in het centrale klachtensysteem KIMKoG. SZW handelt namens OCW de klachten over de WMO/Jmo af, deze zijn ook bij SZW geregistreerd.
Er zijn in 2018 enkele klachten binnengekomen voor het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC). Deze zijn vooralsnog administratief geregistreerd bij de klachten van DPZ. Het BEC is het klachtenmanagement aan het inrichten.

Dienst

Saldo 1/1/2018

Ontvangen

Totaal

In behandeling

Afgehandeld

BSD

0

88

88

6

82

DPZ

47

526

573

81

492

DSB

19

174

193

47

146

DSO

8

74

82

17

65

HGR

1

9

10

3

7

IDC

3

30

33

4

29

OCW

0

26

26

4

22

SZW

71

324

395

101

294

Totaal

149

1.251

1.400

263

1.137

Tabel 1 ontvangen en afgehandelde klachten per dienst

Aantal ontvangen klachten
Het eerste halfjaar van 2018 laat een daling zien van het totaal aantal ontvangen klachten. Deze afname doet zich met name voor bij DPZ en DSO. Het aantal klachten in de eerste helft van 2017 bij DPZ kwam met name voort uit de klachten over de verkiezingen van 15 maart 2017. Het aantal klachten is nu weer op een normaal niveau beland.
Bij DSO is de dienstverlening van de meldingen opgepakt, wat in een de afname van het aantal klachten resulteert.

Dienst

Eerste helft 2018

Eerste helft 2017

Verschil

BSD

88

52

+36

DPZ

526

733

-207

DSB

174

161

+13

DSO

74

119

-45

HGR

9

1

+8

IDC

30

31

-1

OCW

26

31

-5

SZW

324

330

-6

Totaal

1.251

1.458

-207

Tabel 2 toe-/afname ontvangen klachten per dienst

Afhandeltermijnen
De wettelijke termijn voor het afhandelen van een klacht is zes weken en voor klachten waarbij een klachtencommissie betrokken is, geldt een wettelijke termijn van maximaal tien weken (Awb, hoofdstuk 9, art. 9.11). Dit laatste betreft de klachten bij SZW en de bejegeningsklachten van DSB. Binnen de wettelijke termijn (6 of 10 weken) is gemiddeld 83% van de klachten afgehandeld. Dit is 3% hoger dan de eerste helft van 2017 (80 %).
Het streven van het college is minimaal 90% van de klachten binnen de wettelijke termijn af te handelen.

Aantal weken

Dienst

Afgehandeld

0-4

5 - 6

7 - 10

> 10

< Wettelijke termijn

BSD

82

51

0

31

0

62%

DPZ

492

346

85

36

25

87%

DSB*)

146

108

13

17

8

84%

DSO

65

47

11

5

2

89%

HGR

7

4

2

1

0

86%

IDC

29

26

0

2

1

90%

OCW

22

15

3

2

2

82%

SZW*)

294

117

48

68

61

79%

Totaal

1.137

714

162

162

99

83%

Tabel 3 afhandeltermijnen per dienst
*) Vanwege een klachtencommissie wordt hier een termijn van 10 weken aangehouden.
  Bij DSB betreft dit alleen bejegeningsklachten.

Afgehandelde en overige klachten per dienst
Van de 1.137 afgehandelde klachten werden er 668 als klacht beoordeeld. Daarnaast zijn er 468 klachten beoordeeld als klacht voor een andere dienst, geen klacht over de gemeente Den Haag of als niet-ontvankelijk. Deze reacties zijn door de betreffende dienst niet als klacht behandeld.

Dienst

Afgehandeld

Overig

(Deels) gegrond

BSD

82

81

1

DPZ

492

126

276

DSB

146

72

41

DSO

65

36

13

HGR

7

2

5

IDC

29

15

7

OCW

22

0

6

SZW

294

136

109

Totaal

1.137

468

458

Tabel 4 afgehandelde en overige klachten per dienst

Formele en informele afhandeling
Het streven is om klachten wanneer mogelijk informeel af te handelen. Het percentage informeel afgehandelde klachten bedraagt 61% (2017, 66%).
SZW beoordeelt de informeel afgehandelde klachten niet als gegrond/ongegrond. Het betreft 52 klachten die niet in deze registratie zijn meegenomen. Wanneer we de door SZW informeel afgehandelde klachten meenemen, bedraagt het percentage informeel afgehandelde klachten 64%.

(Deels) gegronde en ongegronde klachten per dienst
Van alle in 2018 beoordeelde klachten was 68,5% (gedeeltelijk) gegrond en 31,5% ongegrond. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2017 is het aantal (deels) gegronde klachten met 17,5% toegenomen. Met name bij SZW lijkt het aantal gegronde klachten afgenomen (van 145 in 2017 naar 109 in 2018). SZW beoordeelt de klachten die informeel zijn afgehandeld niet als gegrond/ongegrond. Het betreft 52 klachten. Dit kan het beeld vertekenen.

Dienst

Beoordeeld

(Deels) gegrond

Ongegrond

(Deels) gegrond %

Ongegrond %

BSD

1

1

0

100%

0%

DPZ

366

276

90

76%

25%

DSB

74

41

33

55%

45%

DSO

29

13

16

45%

55%

HGR

5

5

0

100%

0%

IDC

13

7

6

54%

46%

OCW

22

6

16

28%

73%

SZW*)

158

109

49

69%

31%

Totaal

668

458

210

68,5%

31,5%

Tabel 5 (deels) gegronde en ongegronde klachten per dienst
*) SZW heeft een andere wijze van klachtafhandeling.

Aard van de (gedeeltelijk) gegronde klachten per dienst
Alle (deels) gegronde klachten worden door de diensten beoordeeld naar de geschonden behoorlijkheidsnorm:

  1. Open en duidelijk, B) Respectvol, C) Betrokken en oplossingsgericht, D) Eerlijk en betrouwbaar.
  2.  

Dienst

(Deels) gegronde klachten

Open en duidelijk

Respectvol

Betrokken en oplossings
gericht

Eerlijk en Betrouwbaar

BSD

1

0

0

0

1

DPZ

276

80

12

41

143

DSB

41

14

2

12

13

DSO

13

4

1

6

2

HGR

5

1

0

0

4

IDC

7

0

1

3

3

OCW

6

1

2

0

3

SZW

109

13

10

36

50

Totaal

458

113

28

98

219

100%

25%

6%

21%

48%

Tabel 6 geschonden behoorlijkheidsnormen van alle (deels) gegronde klachten per dienst

Behoorlijkheidsnormen
In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke klachtelementen bij de gegronde klachten geleid hebben tot de vaststelling van de geschonden behoorlijkheidsnorm. Ter vergelijking zijn ook de aantallen van de geschonden behoorlijkheidsnormen van vorig jaar opgenomen.

Klachtelementen behoorlijkheidsnormen

Eerste helft 2018

Eerste helft 2017

Open en duidelijk

A01. Transparant

2

3

A02. Goede informatieverstrekking

70

78

A03. Luisteren naar de burger

34

13

A04. Goede motivering

7

2

Respectvol

B01. Respecteren van grondrechten

0

3

B02. Bevorderen actieve deelname burger

0

1

B03. Fatsoenlijke bejegening

26

64

B04. Fair Play

0

0

B05. Evenredigheid

0

0

B06. Bijzondere zorg

2

2

Betrokken en oplossingsgericht

C01. Maatwerk

15

4

C02. Samenwerking

3

3

C03. Coulante opstelling

1

2

C04. Voortvarendheid

77

50

C05. De-escalatie

2

0

Eerlijk en betrouwbaar

D01. Integriteit

1

2

D02. Betrouwbaarheid

13

10

D03. Onpartijdigheid

3

0

D04. Redelijkheid

5

3

D05. Goede voorbereiding

4

5

D06. Goede organisatie

147

165

D07. Professionaliteit

46

78

Totaal gegronde klachten met geschonden norm

458

488

Tabel 7 Specificatie geschonden klachtelementen

Een aantal klachtelementen valt op. Het geschonden klachtelement ‘goede organisatie’ is evenals als in 2017, het element dat het meest wordt geschonden. Er is wel een afname te zien. Ook de ‘goede informatieverstrekking’ vertoont een kleine afname.
Het klachtelement ‘voortvarendheid’, het snel en slagvaardig werken, laat daarentegen een toename zien. Dit geldt ook voor het element ‘luisteren naar de burger’.
Het klachtelement ‘professionaliteit’ laat een duidelijke afname zien. Ditzelfde is in versterkte mate te zien bij het element ‘bejegening’.