Halfjaarbericht 2018

Voortgang investeringen

Gemeenteraad

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

              -

                           -

                       -

           -

                     -

                  -

Het programma heeft in 2018 geen investeringen groter dan € 2,5 mln.

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Afvalverwijdering

       1.523

                           -

                1.523

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

       1.000

                           -

                1.000

    2.523

                     -

           2.523

Het programma heeft in 2018 geen investeringen groter dan € 2,5 mln.

ORAC’s
In 2018 worden het 3e (restanten) en het 4e raadsbesluit afgerond. De uitvoering van besluit 5 wordt voorbereid. Het project ligt op schema. De begrote besteding in 2018 zal worden gehaald.

Cultuur en bibliotheek

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Bibliotheek

          354

                           -

                  354

Musea

       1.649

                           -

                1.649

Spuikwartier (OCC)

     60.100

                           -

              60.100

Overige accommodaties voor kunstbeoefening

       5.109

                           -

                5.109

   67.212

                     -

          67.212

Spuikwartier (OCC)
In juni 2017 is de bouw van het OCC, de gezamenlijke huisvesting voor het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Dans- en Muziekcentrum en het Koninklijk Conservatorium, van start gegaan. De oplevering van het OCC wordt begin 2021 verwacht en de ingebruikname medio 2021 (bij de start van het theaterseizoen / collegejaar 2021 / 2022). In 2018 wordt volop gebouwd aan het project. We verwachten voor € 60 mln. te activeren dit jaar. In de GRIP-rapportage in de bijlage van dit halfjaarbericht en in de afzonderlijke kwartaalrapportages worden nadere toelichtingen gegeven over de voortgang van het Spuikwartier.

Overige accommodaties voor kunstbeoefening
Dit betreft afkoop van het opstalrecht van Theater centrum Spui en Filmhuis, de kosten hiervan zijn reeds volledig gerealiseerd.

Onderwijs

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Kinderopvang

       3.926

                           -

                3.926

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid

          318

                           -

                  318

Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs

          329

                           -

                  329

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs

     15.556

                           -

              15.556

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs

       1.414

                           -

                1.414

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs

     10.228

                           -

              10.228

   31.771

                     -

          31.771

De grote investeringsprojecten voor 2018 betreffen projecten van Onderwijshuisvesting, namelijk de Ds. D.A, van de Boschschool en het Vrijzinnig Christelijk Lyceum. In de paragraaf Onderwijshuisvesting wordt de voortgang van de investeringsprojecten toegelicht.

Werk en inkomen

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Dak Haeghe groep

              -

                           -

                       -

           -

                     -

                  -

Het programma heeft in 2018 geen investeringen groter dan € 2,5 mln.

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Ruimtebiedende wijkcentra

          231

                           -

                  231

Jeugd

          600

                           -

                  600

       831

                     -

              831

Het programma heeft in 2018 geen investeringen groter dan € 2,5 mln.

Buitenruimte

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Buitenruimte

     11.719

                       400

              11.319

Kern BijzonderFASE 1 (REIS)

          955

                           -

                  955

Kijkduin

       1.529

                           -

                1.529

Meerjarenprogramma kunstwerken

       4.750

                           -

                4.750

Morgenstond Midden

          200

                       580

                 -380

Westlandse Zoom

       2.650

                           -

                2.650

Hobbemaplein

       1.264

                           -

                1.264

Ondergrondse Fietsenstalling Kijkduin

       1.000

                           -

                1.000

Tophalte HS en Stationsplein

       1.800

                           -

                1.800

Tophalte /HOR Leyweg

          540

                           -

                  540

Renovatie Koningstunnel

     13.372

                           -

              13.372

3e haven Kadeherstel

          250

                           -

                  250

Verlengde ondergrondse Parkeergarage

       1.200

                           -

                1.200

   41.229

                 980

          40.249

Renovatie Koningstunnel
De tunnel wordt van maart tot en met november 2019 gerenoveerd. De voorbereidingen hiertoe lopen op schema. De begrote besteding in 2018 zal worden gehaald.

Buitenruimte
De grootste activiteit in 2018 heeft betrekking op de herinrichting loper oude centrum. In het tweede kwartaal 2018 is gestart met de werkzaamheden vanaf de Wagenstraat. De werkzaamheden lopen conform planning. De begrote besteding in 2018 zal worden gehaald.

Meerjarenprogramma Kunstwerken
Activiteiten in 2018 zijn vooral ten behoeven van de Valkenboskade. De kademuren in het eerste deel van fase IV zijn gereed. Het tweede deel is in uitvoering. Het project loopt conform planning. Het beschikbare budget zal worden besteed.

Sport

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Groene sportvelden en terreinen (OCW)

       7.516

                           -

                7.516

Groene sportvelden en terreinen (CVDH)

          350

                           -

                  350

Sport en spelaccommodaties

       2.009

                           -

                2.009

    9.875

                     -

           9.875

Grootste investeringen in het meerjareninvesteringsplan voor 2018 zijn de aanleg en rennovatie van kunstgrasvelden (circa € 7 mln.). Rest betreft voornamelijk het High Performance Tophockey Trainingscentrum (€ 1,1 mln.) , de skateboardfaciliteiten (circa € 1 mln.) en overig.

Mobiliteit

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Inrichting Verkeer

       6.350

                    1.250

                5.100

Busplatform DH Centraal

     12.942

                  12.942

                       -

DHNC Fietsenkelder

     11.500

                    1.321

              10.179

Meerjarenplan Fiets

       4.521

                           -

                4.521

Netwerk Randstadrail

       1.200

                           -

                1.200

Parkeergarages

       1.150

                           -

                1.150

Parkeren openbare ruimte

       2.848

                           -

                2.848

Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)

     86.400

                  86.250

                  150

Morgenstond Midden

          100

                           -

                  100

Fietstrommels in woonbuurten

           78

                    78

 127.089

            101.763

          25.326

Meerjarenplan fiets
Vóór 2020 willen we tenminste tien comfortabele, snelle, directe en veilige sterroutes. Conform het ‘Meerjarenprogramma fiets 2015-2018’ worden er tot en met 2018 zeven sterfietsroutes voltooid en is de planvorming voor drie nieuwe sterfietsroutes zal opgestart.

•   Sterfietsroute naar Scheveningen Haven/1e tranche (RIS 289283, RIS 295244). Deze route is afgelopen half jaar feestelijk in gebruik genomen, met nog één ontbrekende schakel op deze route. Voor de Constant Rebecquestraat is op verzoek van de Fietsersbond, bewoners en de Haagse gemeenteraad een nieuw ontwerp opgesteld.
•   Sterfietsroute naar Leidschenveen (RIS 260579). Deze route is begin 2018 in gebruik genomen.
•   Sterfietsroute naar Wateringse Veld (RIS 296344). De eerste werkzaamheden starten in de tweede helft van 2018. De grote projecten binnen deze route (zoals Veluweplein en Schalk Burgerstraat) worden in 2019 uitgevoerd.
•   Sterfietsroute Spoorwijk – Rijswijk. Werkzaamheden starten in de tweede helft van 2018 en zijn medio 2019 afgerond.
De volgende sterfietsroutes zijn in voorbereiding:
•   Sterfietsroute Trekfietstracé (RIS 296397). De aanleg van het fietsviaduct over de A4 is gegund. De aanleg van het fietspad + het fietsviaduct zal begin 2020 zijn gerealiseerd.
•   Sterfietsroute via de Schilderswijk naar Moerwijk. Het voorontwerp zal in de tweede helft van 2018 worden opgeleverd.
•   Sterfietsroute Verlengde Velostrada 1e fase (RIS 295806). Het voorontwerp wordt Q2 2018 afgerond. tweede helft van 2018 worden afgerond.

De diverse projecten lopen op schema. De begrote middelen zullen worden besteed.

Fietsviaduct A4
De planning van het fietsviaduct volgt de planning van de Rotterdamasebaan. De steunpunten in de A4 worden aangelegd als het wegverkeer voor werkzaamheden aan de Rotterdamsebaan is gestremd. De verwachte einddatum conform het raadsbesluit (RIS 296397) zal worden gehaald.

Parkeren in woongebieden
De werkzaamheden in Bezuidenhout Oost worden gefaseerd uitgevoerd en zullen doorlopen tot in het tweede kwartaal van 2010. Dit is ruim een jaar na de verwachte opleverdatum conform raadsbesluit (RIS 295688). Project Rustenburg - Oostbroek (RIS 295798) is voorbereid. De uitvoering start dit najaar en loopt door tot medio 2019. Gestart is met de voorbereiding van de projecten Laakkwartier west (RIS 296976) en Laakkwartier oost (RIS 298178). De uitvoering staat gepland voor 2019 en zal doorlopen tot medio 2010. T.o.v. het raadsbesluit is het project ongeveer een jaar vertraagd. De jaarbudgetten voor 2018 zullen worden besteed.

Machiel Vrijenhoeklaan
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. De fase 1 en 2 zijn inmiddels gerealiseerd. De fase 3 is in uitvoering. De fase 4 tot en met 6 staan gepland voor het tweede half jaar van 2018. Conform planning zullen de werkzaamheden doorlopen tot in het tweede kwartaal van 2019. De beschikbare middelen in 2018 zullen worden besteed.

Stadsontwikkeling en wonen

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Kust Gezond

       1.075

                           -

                1.075

Klusobjecten

       3.755

                           -

                3.755

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising (onderdeel van Kust gezond)

          700

                           -

                  700

Horeca/detailhandel OCC

          617

                           -

                  617

Morgenstond Midden

     13.992

                           -

              13.992

Amerikaanse Ambassade

     10.500

                           -

              10.500

   30.639

                     -

          30.639

Morgenstond midden
De Hoogeveenlaan is de hoofdontsluiting voor het westelijke deel van Morgenstond Midden. Omdat inmiddels alle bouwprojecten in het gebied zijn afgerond wordt in 2019 ter afsluiting van de gebiedsontwikkeling Morgenstond midden de Hoogeveenlaan definitief ingericht.

Amerikaanse Ambassade
In 2018 is het bezit van de voormalige ambassade in bezit van de gemeente gekomen. De investering heeft hier betrekking op.

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Key2BZ

          637

                           -

                  637

Speelvoorzieningen

          101

                           -

                  101

Wijkpark Cromvliet

          400

                           -

                  400

    1.138

                     -

           1.138

Wijkpark Cromvliet
Op het meerjarig investeringsplan is op dit programma het project transformatie Cromvlietplein naar Wijkpark Cromvliet opgenomen. Eind 2017 lag er een bestuurlijk vastgesteld voorontwerp (RIS 298738). Het participatietraject loopt momenteel, de uitvoerende werkzaamheden zullen in 2018 starten en worden afgerond in 2019.

Financiën

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Nieuw belastingsysteem

          143

                           -

                  143

       143

                     -

              143

Het programma heeft in 2018 geen investeringen groter dan € 2,5 mln.

Overhead

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

 Begroting 2018 

 Totaal 

 Derden/
Voorz. 

 Gem.
aandeel 

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

       4.255

                           -

                4.255

Aanschaf hardware/software

       3.000

                           -

                3.000

Diverse investeringen installaties

       5.947

                           -

                5.947

CIS Basisinfra 2014

       1.750

                           -

                1.750

Vervanging binnenzonwering

          154

                           -

                  154

Vervanging/revisies installaties

           40

                           -

                    40

Haags Subsidie Systeem (ABBA)

       1.000

                           -

                1.000

Meer Management Systeem (LMS)

          113

                           -

                  113

Project migratie “Eventus naar HAS”

          269

                           -

                  269

Investering stadsdeelkantoor Leyweg

          230

                           -

                  230

   16.758

                     -

          16.758