Halfjaarbericht 2018

Financiële prognose

bedragen x € 1.000

 Activiteit omschr 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Mutatie
begroting 

 Saldo
actuele
begroting 

 Prognose
uitkomst 

 Prognose
afwijking 

 V/N 

Brandweer en rampenbestrijding

          41.424

        -436

          40.988

          40.988

Bestrijding onveiligheid

          11.860

      2.683

          14.543

          14.793

        250

N

Strandveiligheid

              878

            5

              883

              883

      54.162

    2.252

      56.414

      56.664

      250

N

Zoals te zien is wordt bij programma 4 een nadeel verwacht van € 0,25 mln. Dit nadeel wordt veroorzaakt door mensen die al in dienst zijn vooruitlopend op pensionering van een aantal medewerkers de komende jaren.
De grootste mutatie in de begroting is te melden bij de activiteit bestrijding onveiligheid. Hier is extra geld beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord om te zorgen dat de veiligheid in de stad verder verbeterd kan worden. Verder hebben er interne verschuivingen tussen taakvelden plaatsgevonden.