Halfjaarbericht 2018

Beleidsmatige voortgang

Afvalverwijdering
Huishoudelijk Afvalplan
Begin 2018 is de tussenbalans van de uitvoering van het Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 opgemaakt (RIS 299198). Er zijn 320 minicontainers voor papier aan bewoners beschikbaar gesteld. In 2018 is het om de week huis-aan-huis inzamelen van plastic, metalen en drankenkartons (PMD), GFT en restafval gestart in de laagbouwwijken De Uithof en Florence Nightingalepark (Escamp). De afvalsorteerstraatjes in stadsdeel Centrum worden in het derde kwartaal van 2018 geplaatst.

Plaatsing ondergrondse restafval containers (ORCA’s) in de stad
In het eerste half jaar van 2018 zijn er circa 290 ORAC’s geplaatst in de buurten Zeeheldenkwartier, Archipelbuurt, Componistenbuurt, Waldeck-Zuid, Waldeck-Noord, Nieuw Waldeck, Rustenburg, Uilennest, Waalsdorp & Duindorp. De procedure voor plaatsing van ORAC’s in de buurt Willemspark en een gedeelte van de buurt Zuidwal en de voorbereidingsprocedure voor de wijken Lage Veld en Zonneveld (Escamp) en Bloemenbuurt en Vruchtenbuurt (Segbroek) zijn gestart.

Recyclepunt Binckhorst
De aanbestedingsprocedure voor het Recyclepunt Binckhorst is in 2018 opgeschort om een goede afweging te kunnen maken over de inzet van het beschikbare budget tegen alternatieve investeringen in de circulaire economie (RIS 299386).

Duurzaamheid en Energietransitie
Op basis van de nota “Den Haag duurzaam, Agenda 2015-2020” (RIS 283893) en het bestedingsvoorstel (RIS 290013) is in de eerste helft van 2018 gewerkt aan vijf prioritaire thema’s.
Energietransitie

1. CO2 emissie reduceren en 2. het warmtenet uitbreiden en verduurzamen
Aan het begin van 2018 is gestart met de eerste wijkenergieplannen in tien wijken: Mariahoeve, Den Haag Zuidwest, Binckhorst/CID, het Koningsplein en omgeving, Moerwijk-Oost, de Vruchtenbuurt, de Vogelwijk, Ypenburg, Noordpolderbuurt (Molenwijk) en het Statenkwartier/ Scheveningen. De aanpak per wijk verschilt. In deze fase worden technische haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd en de bewonersparticipatie en –communicatie opgezet. Naast de energievoorziening voor woningen en bedrijven wordt de koppeling met werkgelegenheid en scholing gemaakt.

De aftrap voor de Regionale Energiestrategie (RES) heeft plaatsgevonden met 24 gemeenten in de regio Den Haag – Rotterdam wordt deze strategie vormgegeven. Naar verwachting is deze strategie eind 2018 gereed.

In februari 2018 is de Haagse Energietop georganiseerd, waar verschillende partijen (het Haags Energienetwerk) de intentie hebben uitgesproken om samen te werken aan de Haagse energietransitie. Met het Haags Energienetwerk zijn verschillende inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Aansluitend aan de Energietop is een Energiesafari in de stad georganiseerd. Bewoners en ondernemers in de stad konden op verschillende locaties in de stad zien hoe duurzame energie wordt opgewekt en gebruikt, zowel bij bewonersinitiatieven, bij energiebedrijven als in het stadhuis.

Tot 1 juli 2018 zijn er ruim 3.200 verduurzamingsmaatregelen getroffen in het kader van het programma Werk aan een Duurzaam Woningonderhoud. Om het bereik van het programma te vergroten, is in de eerste helft van 2018 via de mobiele pop-up store het thema duurzaam wonen dicht bij de bewoners in Laak en Transvaal gebracht. Deze pop-up store is in juli op het Hobbemaplein gezet. tegenover de ingang van de Haagse Markt. Daar worden vooral adviezen gegeven die relevant zijn voor bewoners in die wijk: duurzaam woongedrag, energiebesparing, verduurzaming van VvE’s, et cetera. Er zijn 331 huishoudens met behulp van de Energieboxen aan de slag gegaan met energiebesparing. De VvE-balie heeft vanaf 1 januari 2018 53 VvE's met in totaal 2.498 appartementen geholpen met verduurzaming, waaruit blijkt dat vooral de grote (professionele) VvE's klaar zijn om stappen te zetten met verduurzaming. Er zijn 346 aanvragen voor dak- en vloerisolatie subsidie gehonoreerd en nog eens 30 aanvragen voor de subsidie voor groene daken.

Conform het coalitieakkoord zal de komende periode middelen gezocht worden om de energietransitie in Den Haag te kunnen realiseren.

Duurzaamheid
3. Klimaatbestendige stad
Klimaatbestendigheid is in 2018 ook verankerd in de Nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline (RIS 298448) en het wordt meegenomen in de ontwikkeling van de Binckhorst, het CID en Erasmusveld. Het onderzoek van de TU Delft naar het stedelijk warmte eiland in Den Haag is gepresenteerd en op 5 juli 2018 is hierover een werkbespreking gehouden met de commissie Leefomgeving.

Tot en met de eerste helft van 2018 zijn er 142 subsidies voor een groen dak verleend wat heeft geleid tot de aanleg van circa 26,5 duizend m² groen dak. Ook Operatie Steenbreek is voortgezet in 2018.

 4. Versterken Haagse Kracht
De subsidieregeling Duurzaamheid door Haage wijken heeft in de eerste helft van 2018 in totaal 40 nieuwe aanvragen opgeleverd. Bij de ondersteuning van deze initiatieven wordt samenwerkt met Greenwish en Duurzaam Den Haag (DDH).

Stadslandbouw heeft initiatieven van inwoners en ondernemers op het gebied van bewustwording en productie van gezond en duurzaam voedsel ondersteund zoals De Haagse Tuinbank, De Schildershof, Spark Escamp, Eau Eau Den Haag, Windowfarm, Lekker Nassuh en De Grondstoffenfiets.

5. Circulaire Economie
De nota 'Circulair Den Haag, Transitie naar een duurzame economie' is in maart 2018 vastgesteld (RIS 299353). In die nota is voor de vier meest kansrijke sectoren in Den Haag beschreven welke maatregelen mogelijk zijn om binnen die sectoren meer circulair met grondstoffen om te gaan. Van die maatregelen is aangegeven hoe ze bijdragen aan nieuwe banen, hergebruik van grondstoffen en vermindering van de CO2-uitstoot.
Verduurzaming gemeentelijke organisatie
De eerste helft van 2018 is verder uitvoering gegeven aan het Concernbreed Energiebesparingsbeleid (CEB) (RIS 280014). Doelstelling hierbij is om ten opzichte van 2012 in 2020 20% energie te besparen en 10% van de gemeentelijke energiebehoefte lokaal op te wekken. Zo is onder andere in het voorjaar van 2018 het Label C-traject afgerond, waarbij voor ruim 60 gemeentelijke panden maatwerkadviezen zijn opgesteld, die inzicht geven met welke maatregelen welke energiebesparing kan worden gerealiseerd. Aan de hand hiervan worden uitvoeringsplannen opgesteld voor de verduurzaming van de gemeentelijke panden.

Het gemeentelijke wagenpark wordt stapsgewijs verder verduurzaamd (RIS 295077). Het percentage elektrische en hybride voertuigen is inmiddels toegenomen tot ongeveer 15% en zal naar verwachting op korte termijn verder oplopen wanneer oude voertuigen worden vervangen.

In de eerste helft van 2018 is in het Atrium en het forumdeel van het stadhuis een pilot uitgevoerd voor het gescheiden inzamelen van afval.

Milieu
Doel van het Actieplan luchtkwaliteit 2015-2018, “Samenwerken aan schone lucht” (RIS 283356) is om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, met het oog op de gezondheid. In de eerste helft van 2018 was een groot aantal maatregelen in uitvoering.

Met de subsidieregeling voor elektrische taxi’s en bestelauto’s zijn tot nu toe in 2018 16 voertuigen aangeschaft. Het laadnetwerk ten behoeve van elektrisch vervoer is uitgebreid tot 900 oplaadpalen. Met behulp van de sloopregeling voor dieselauto’s, brom- en snorfietsen met verbrandingsmotor zijn er in het eerste half jaar van 2018 200 voertuigen gesloopt. De subsidieregeling voor maatregelen voor gevoelige bestemmingen (zoals scholen, woonzorgcentra en kinderopvang) is in samenwerking met de GGD voortgezet en heeft geleid tot één aanvraag.

Bij een nieuwe tekenronde voor de intentieverklaring schoon taxivervoer Den Haag in januari hebben nog eens 20 organisaties en 5 Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s) aangegeven dat zij gebruik gaan maken van elektrische taxi’s.

Het convenant stedelijk distributie is in maart 2018 vastgesteld en getekend door diverse partijen uit de stad, met als doel zero-emissie bevoorrading van winkels en horeca in centrum van Den Haag in 2025. Een pilot met 10 koelwagens op de brandstof GTL is van start gegaan.

Milieu-educatie
In het eerste half jaar zijn gastlessen voor het primaire onderwijs gegeven door Archeologie, de Haagse Milieu Service, Vegen, en boswachters. Ook worden modules over duurzaamheid voor volwassenen aangeboden. In het aanbod zijn klimaatadaptatie en energietransitie als nieuwe items in 2018 toegevoegd. In mei is een activiteit over ‘bewust en gezond consumeren’ voor 60 pedagogische kinderopvang-medewerkers georganiseerd in samenwerking met het landelijke programma ‘Jong leren eten’.