Halfjaarbericht 2018

Financiële prognose

bedragen x € 1.000

 Activiteit omschr 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Mutatie
begroting 

 Saldo
actuele
begroting 

 Prognose
uitkomst 

 Prognose
afwijking 

 V/N 

Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken

           29.538

       4.294

           33.832

           34.832

      1.000

N

Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering)

           45.796

       6.711

           52.507

           56.521

      4.014

N

Management en ondersteuning primair proces

          124.682

      38.644

          163.326

          165.945

      2.619

N

      200.015

   49.649

      249.665

      257.298

   7.633

N

Het verwachte resultaat op Overhead bedraagt € 7,633 mln. nadelig. Aan het tekort ligt een aantal ontwikkelingen ten grondslag. Ten eerste maakte tot 2017 overhead integraal onderdeel uit van de beleidsprogramma’s. Wijziging van de landelijke regelgeving (BBV) leidt ertoe dat alle overheadkosten nu onderdeel uitmaken van het overzicht overhead en daar worden verantwoord. Tekorten op overhead kunnen niet meer binnen programma’s gecompenseerd worden. Ten tweede is eind 2017 de bedrijfsvoering gebundeld. Een deel van de ingeboekte taakstellingen dient nu daadwerkelijk gerealiseerd te worden, maar de randvoorwaarden daarvoor zijn nog niet in alle gevallen gerealiseerd (oa tekort op DIV/DIM€ 2,1 mln., sociale werkvoorziening € 1,6 mln.). Dekking voor de verwachte frictiekosten (inclusief gevolg van verhuizingen en extra interne dienstverlening) ontbreekt (€ 2,4 mln). Ten derde is de methodiek waarbij de centrale bedrijfsvoeringsreserve werd gevoed vanuit positieve resultaten op beleidsprogramma’s beëindigd, gekoppeld aan de invoering van het overzicht Overhead. Tenslotte wordt een deel van het resultaat verklaard door een al langer bekend tekort op huisvesting (€ 1,5 mln.). Bovenstaande ontwikkelingen hebben impact op de beheersing van overhead en de samenloop hiervan heeft dit verder versterkt. De beheersing van overhead wordt het komende half jaar versterkt, onder andere door verbetering van de governance en de informatievoorziening en door een voorstel te ontwikkelen om een gezonde bedrijfsvoeringsreserve op te bouwen.

Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Toelichting prognose concern bedrijfsvoeringstaken
Het tekort van € 1 mln. op concern bedrijfsvoeringstaken doet zich voor bij Communicatie. Voor een bedrag van € 0,165 mln. wordt de overschrijding verklaard door frictiekosten voor boventalligen na de reorganisatie en bundeling in 2017. Deze kosten zijn weliswaar voorzien, maar de beoogde dekking (ten laste van de Concernreserve Bedrijfsvoering) is niet meer beschikbaar. Het grootste deel van de overschrijding wordt veroorzaakt door extra vraag naar communicatiecapaciteit voor enerzijds communicatieactiviteiten (woordvoering, communicatieadvies, editie 070, newsroom) en anderzijds ondersteuning bij de organisatieontwikkeling van de directie communicatie (afstemmen vraag en aanbod met de diensten, invoeren tijdschrijven, professionaliseren inhuur, inrichten flexpool).
Inmiddels zijn acties in gang gezet om te komen tot een vermindering van het tekort.

Toelichting prognose centrale bedrijfsvoering
Het tekort van € 4,014 mln. op centrale bedrijfsvoering is als volgt opgebouwd:

  • 1,449 mln. van dit nadelig resultaat heeft betrekking op het Strategisch Huisvestingsplan (SHP). Over 2018 moet een incidenteel tekort van 3,2 mln. worden opgevangen door de centrale bedrijfsvoering. Op dit ogenblik is de verwachting dat een aanzienlijk deel van het incidenteel tekort op kan worden gelost, maar er resteert dus een restbedrag waarvoor op dit ogenblik nog geen oplossingen zijn. Onderdeel vormt 0,4 mln. voor Kerketuinenweg, dat onderdeel uitmaakt van het SHP. Of het vrijvallende budget ook beschikbaar komt is echter een risico. Naar mogelijke oplossingen wordt onderzoek gedaan.
  • 2,062 mln. hangt samen met DIV/DIM. Bij de bundeling van alle gemeentelijke DIV/DIM activiteiten zijn een 35 tal medewerkers boventallig bij de centrale bedrijfsvoering geplaatst. Deze medewerkers zouden in een aantal jaren afvloeien omdat hun werkzaamheden of uitgefaseerd of gedigitaliseerd zouden worden. In de praktijk gaat het afbouwen van de werkzaamheden trager. De salarislasten van deze medewerkers zouden als frictiekosten ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve gebracht worden. Na afronding van de jaarrekening 2017 is echter helder geworden dat de bedrijfsvoeringsreserve nagenoeg leeg is en er geen ruimte is om deze kosten op te vangen.
  • Overige frictiekosten, samenhangend met de bundeling 0,4 mln. nadelig. Door behoudend en binnen budget te sturen op de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en door vacatures aan te houden zijn deze lager dan die voor 2018 werden voorzien. De voorziene frictiekosten lopen door tot 2021.
  • Lagere huurbaten op Tribes 0,103 mln. nadelig (waarvan 0,06 mln. huurkorting).

Toelichting prognose management en ondersteuning primair proces
Het tekort van € 2,619 mln. op management en ondersteuning bestaat uit de volgende posten:

  • Sociale werkvoorziening 1,582 mln. nadelig. De prognose op het overhead-aandeel van de sociale werkvoorziening ( 1,6 mln.) moet in samenhang worden bezien met de verwachte resultaten op programma 7 ( 2,5 mln. nadelig. Samen resulteert dit in een totale prognose van een tekort van 4,1 mln. Dit tekort is opgebouwd uit 2,0 mln. op de Wsw salarissen (het verschil tussen de rijkssubsidie en de SW salarissen) en 2,1 mln. apparaatslasten primair proces. In de prognose is rekening gehouden met de bijdrage vanuit de coalitie voor de frictiekosten ( 1 mln.) en een aanvullende Wsw-subsidie in de meicirculaire van netto 0,9 mln. Het onderdeel Wsw salarissen is een niet te beïnvloeden onderdeel van de lasten op deze beleidstaak. In het coalitieakkoord zijn voor deze tekorten vanaf 2019 en verder extra middelen beschikbaar gesteld. Op de apparaatslasten worden kosten teruggedrongen door efficiencyverbetering en synergie voordelen. Deze kostenreductie vraagt echter enige tijd. Daarom zijn in het coalitieakkoord frictiekosten opgenomen. Vanaf 2019 en verder verwachten wij dat de tekorten op de Sociale Werkvoorziening zijn ingelopen.
  • Frictiekosten als gevolg van verhuizingen en extra interne dienstverlening 1,905 mln. nadelig. Door verschillende verhuisbewegingen zijn extra huisvestings- en werkpleklasten ontstaan, en daarnaast is er door het primair proces meer beroep gedaan op de interne dienstverlening. De eerder aangewezen dekking binnen de Centrale Bedrijfsvoeringsreserve is hier naar verwachting niet langer voor beschikbaar.
  • Vacatureruimte, externe inhuur, en overige posten primair proces 0,868 mln. voordelig.