Halfjaarbericht 2018

Beleidsmatige voortgang

Vrijwilligers / mantelzorg / Buurthuis van de toekomst

 • Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorgers Den Haag is per 1 januari 2018 opgericht. Dit platform behartigt de belangen van de mantelzorgers.
 • In de eerste vier maanden van 2018 deden 1.250 mantelzorgers een bestelling in de webwinkel.
 • Het aantal unieke bezoekers van de site www.denhaagmantelzorg.nl steeg van 1.400 naar 1.900 per week.

Participatie van ouderen en mensen met een beperking

 • Iedere Hagenaar die 75 wordt, is uitgenodigd voor een huisbezoek waarbij Haagse ouderenconsulenten informatie geven over wonen, welzijn en zorg  in de stad en de wijk. Ongeveer de helft geeft aan hier behoefte aan te hebben.
 • De tweede Onbeperkt 070-prijs is uitgereikt aan Mobilitheek, waar mensen met een beperking mobiliteitshulpmiddelen kunnen lenen. In totaal werden 64 voorstellen ingediend.

Welzijn

Het afgelopen half jaar bezochten 11.857 mensen een Servicepunt XL. In het eerste halfjaar maakten 7.042 mensen gebruik van cliëntondersteuning verzorgd door een maatschappelijk werker.

Initiatieven van jeugd en ouders

 • In het eerste halfjaar heeft er één Jongerenstadslab plaatsgevonden, waarbij 33 jongeren aanwezig waren. De Haagse Jongerenambassadeurs hebben in het eerste halfjaar vijf adviezen uitgebracht.
 • Het jongerenplatform JONG doet mee! heeft een regionale bijeenkomst georganiseerd met gemeenten en jeugdhulpaanbieders over de thema’s toegang en diversiteit en twee adviezen  uitgebracht (over schulden en over communicatie met jongeren die moeite hebben met lezen).

Sociale wijkzorgteams (SWT’s) en JMO- teams

In het eerste halfjaar van 2018 zijn, naast de proeftuinen in Scheveningen en Moerwijk, nog 5 Wmo-teams van start gegaan. Op 1 juli 2018 zijn alle 15 Wmo-teams gevormd. Op 1 juli 2018 vormt de uitvoeringsorganisatie Wmo samen met het Centraal Coördinatiepunt (CCP) van de GGD en het CJG de nieuwe organisatie JMO (Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning).

Jeugdteams

De implementatie van de aanbesteding van de jeugdteams heeft zijn beslag gekregen. De verhoging van de gemiddelde caseload is nog onvoldoende om de wachtlijst weg te werken. In de tweede helft van 2018 wordt tijdelijk meer capaciteit ingezet om de wachtlijsten weg te werken.

Zorg & Innovatie

In 2018 is gewerkt aan de oprichting van het Zorginnovatiefonds. Het streven is het fonds in het vierde kwartaal op te richten. Met dit fonds, zullen innovaties worden gefinancierd waarmee de Wmo-zorg goedkoper en/of met een hogere kwaliteit aan de burger kunnen worden aangeboden.

Beschermd wonen & GGZ

De 14 GGZ-wijkteams leiden kwetsbare burgers met een ernstige psychische aandoening toe naar behandeling en ondersteuningstrajecten (OGGZ/bemoeizorg). In maart 2018 zijn twee proeftuinen GGZ-wijkteams Moerwijk en Waldeck/Bohemen gestart, waarbij behandeling en ondersteuning geïntegreerd kunnen worden geboden. De externe dagbesteding voor de Haagse cliënten Beschermd Wonen wordt per 1 juli 2018 overgeheveld naar de Maatwerkarrangementen Wmo.

Maatschappelijke opvang

 • Het project Housing First Den Haag is in 2018 het zesde jaar ingegaan. Dankzij deze aanpak kregen meer dan 100 mensen een woning met passende ondersteuning. In de eerste helft van 2018 heeft voor het eerst een aantal jongeren gebruik gemaakt van Housing First.
 • De pilot ‘Economisch daklozen’ biedt een aangepast ondersteuningsaanbod voor daklozen met relatief lichte problematiek. Er zijn 15 plekken en 6 cliënten zijn uitgestroomd naar zelfstandig wonen.
 • Op basis van het rekenkamer onderzoek ‘Van de straat’(RIS 298871) en de aangenomen moties is een begin gemaakt met het opstellen van plan van aanpak maatschappelijke opvang.

Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten

Sinds 1 februari jl. heeft de gemeente twee gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers: Emcart en Jens Beenhakker. Met twee leveranciers wordt keuzevrijheid geboden en de leveringszekerheid vergroot.

Persoonsgebonden budget

Bij inwoners van Den Haag die een melding doen of een herbeoordeling krijgen staat het resultaatgericht werken van de ondersteuning centraal. Bij een heronderzoek of uitstroom wordt bepaald of het afgesproken resultaat is bereikt.

Eigen bijdrage

In Den Haag is de eigen bijdrage voor ondersteuning afgeschaft (RIS 296671) en wordt alleen een eigen bijdrage wordt gevraagd voor huishoudelijke hulp, de Taxibus en beschermd wonen. Voor Wmo-voorzieningen zoals aangepast vervoer, woningaanpassingen en scootmobielen geldt geen eigen bijdrage.

Inkoop jeugdhulp

De uitgangspunten voor de inkoop 2020-2024 zijn uitgewerkt in een inkoopstrategie, die na de zomer aan de gemeenteraad wordt aangeboden. In de eerste helft van 2018 is input van jeugdhulpverleners opgehaald en zijn bijeenkomsten met de Adviesraad Sociaal Domein en JONG doet mee! georganiseerd om het perspectief van de cliënten te borgen.

Jeugdhulp in gezinsvormen

Verlengde pleegzorg kan per 1 juli 2018 ingezet worden Voor deze zorg zijn middelen beschikbaar om pleegjongeren tot 21 jaar te laten wonen in pleeggezinnen.

Ondersteuning kwetsbare jongeren 16-23 jaar

In de eerste helft van 2018 gestart met de inhoudelijke voorbereiding van de inkoop Wmo 2020, waarin de hulp en ondersteuning voor kwetsbare jongeren integraal wordt ondergebracht. Daardoor wordt de Wmo passend(er) gemaakt en is de overgang van de Jeugdwet naar de Wmo minder groot.

Veilig Thuis Haaglanden en huiselijk geweld

Met ingang van 2018 maakt Veilig Thuis Haaglanden (VTH) onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VTH. Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht om (vermoedens van) ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis, ook als deze professionals zelf al hulp bieden. Het aantal meldingen en adviezen ten opzichte van dezelfde periode in 2017 steeg in de eerste helft van 2018 met van circa 20%.Naast de extra inzet van mensen en middelen wordt, onder andere, onderzoek gedaan naar de noodzakelijke bezetting voor de langere termijn.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De druk op de dienstverlening van de JGZ is verder toegenomen o.a. doordat de Algemene verordening gegevensbescherming meer tijd vraagt om ouders goed te informeren over benodigde toestemming. Hierdoor verloopt de gewenste ontwikkeling en flexibilisering langzamer dan verwacht.

Emancipatie

 • ‘Stronger Together, Powerful as one’ was het thema van Internationale Vrouwendag Den Haag 2018 waarbij ruim 800 deelnemers aanwezig waren. Burgemeester Pauline Krikke en de ambassadeur van IJsland waren aanwezig om hun visie op emancipatie te geven.
 • De Netwerker Seksuele Diversiteit in Bi-Culturele Kringen zet zich in om de samenwerking tussen migranteninstellingen te stimuleren. Dit halfjaar met 12 organisaties gesproken over het uitvoeren van activiteiten als lezingen en het geven van voorlichtingen en cursussen.